รายได้เกษตรกรไทยพุ่ง.

กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2562 (NNT) – ปีที่แล้ว เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นจากแรงผลักดันด้านการตลาดของรัฐบาล ปีนี้ผลผลิตข้าว ยางพารา ผลไม้ และข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างมาก รับจดทะเบียนบริษัท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ 197,373 บาทต่อปีในปี 2561 เพิ่มขึ้น 22.64% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ขณะเดียวกันมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 122,890 บาท เพิ่มขึ้น 20.53% รายได้ต่อหัวต่อปีของเกษตรกรเฉลี่ย 74,483 บาท เพิ่มขึ้น 26.29%

เมื่อพิจารณาแหล่งรายได้ของเกษตรกรในปีที่แล้ว จากการสำรวจ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลไม้ และพืชไร่จำนวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าต้นทุนการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ แต่พวกเขาก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลสำรวจของกระทรวงเกษตรฯ: เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตรโดยยกระดับมาตรฐาน วางแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน

รัฐบาลยังได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จัดสรรแหล่งน้ำ และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ เกษตรกรจำนวนมากได้ขยายฟาร์มและดูแลพืชผลตามแหล่งน้ำและสภาพอากาศได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/